Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is ambulante en mobiele opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind, adolescent of volwassene met autisme.

Wat?

De begeleiding vindt plaats in het vertrouwde thuismilieu, en indien noodzakelijk in een ander opvoedingsmilieu of op de dienst. Het thuisbegeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders en paramedici.

Voor wie?

Vroegbegeleiding (0-4 jaar)

Bij kinderen met ASS wordt het voor ouders al heel vroeg duidelijk dat de gewone opvoedingsvaardigheden niet altijd voldoende zijn om het kind te begrijpen, om een positieve band met het kind te ontwikkelen en er zo in te slagen om het kind iets aan te leren, de ontwikkeling te stimuleren. Het doel van de vroegbegeleiding is om ouders te ondersteunen en zelfzekerder te maken in de opvoeding van hun kind met ASS. Samen met de ouders worden de mogelijkheden en de moeilijkheden van het kind geëxploreerd op alle ontwikkelingsvlakken. Dit vormt de basis om samen met de ouders te zoeken hoe ze de ontwikkeling van hun kind verder kunnen stimuleren door gebruik te maken van de sterktes van het kind, aanpassingen te doen aan de omgeving die inspelen op de specifieke manier van waarnemen, denken en interpreteren van een kind met autisme en door de communicatie af te stemmen op de mogelijkheden van het kind.

Binnen de vroegbegeleiding is er ruimte om te zoeken hoe ouders, maar ook broers en zussen, het autisme een plaats kunnen geven. De gevoelens van boosheid, verdriet, schuld, onmacht ... die iedereen op zijn eigen manier uit, kunnen besproken en erkend worden. Ouders worden ook ondersteund in het zoeken naar en het samenwerken met bijvoorbeeld een school, vakantieopvang, andere hulpbronnen,…

Kinderwerking (4-12 jaar)

Elk kind heeft nood aan een veilige en stimulerende omgeving, als voorwaarde voor een optimale ontwikkeling. De opvoedingsvragen van een kind met autisme verschillen van deze van kinderen zonder autisme. Hierdoor kunnen ouders in de spontane opvoeding op moeilijkheden stuiten die ze niet altijd ondervinden in de relatie met andere kinderen.

Thuisbegeleiding helpt ouders om hun opvoedkundig gedrag af te stemmen op de specifieke noden van hun kind met autisme. We proberen zo dicht mogelijk aan te sluiten bij vragen en bezorgdheden van de ouders. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook zaken bespreekbaar te stellen die minder aan bod worden gebracht door de ouders, maar die wel een noemenswaardige invloed hebben op het functioneren van het gezin, alsook op het kind met autisme. We gaan samen op zoek naar wat het autisme voor dit kind, dit gezin, deze context betekent. We streven er telkens naar om de ouders sterker te maken in hun ouderrol binnen de opvoeding.

Omdat ‘opvoeding’ als centraal uitgangspunt in de begeleiding wordt gezien, werken we voornamelijk met de ouders samen. Indien nodig, bespreken we of het inplannen van gesprekken met het kind, de brussen en de familie aangewezen is. Het kan ook nuttig zijn samen te werken met professionelen uit de schoolse omgeving en/of de hulpverlening. Indien nuttig, kijken we ook ruimer dan enkel de gezinscontext, denk maar aan het sociaal netwerk of de vrije tijds besteding, …. We voorzien op geregelde tijdstippen ook vrijetijdsactiviteiten voor de kinderen in begeleiding.

Adolescentenwerking (12-18 jaar)

Ervaren thuisbegeleiders komen aan huis om samen met de ouders en de jongere met autisme stapsgewijs antwoorden te helpen vinden op hun vragen en zorgen. De begeleiding richt zich zowel op de ouders als op de jongere zelf.

Ouders stellen zich veel vragen over de dagelijkse omgang met hun adolescent, over hoe ze de handicap autisme beter kunnen begrijpen, over keuzes die moeten gemaakt worden met betrekking tot gepaste opvang of onderwijs voor hun kind of de latere beroepsmogelijkheden van hun kind. Ouders vragen ook steun bij de omgang met problemen zoals agressiviteit, relatie met broers en zussen, relatie met leeftijdsgenoten, invulling van de vrije tijd. Thuisbegeleiding werkt met beide ouders en brengt inzichten, houdingen en vaardigheden bij waarmee ouders zelf opvoedingsproblemen kunnen aanpakken. Ze worden ook bijgestaan in de emotionele verwerking van de handicap. Thuisbegeleiders hebben oog voor het ganse gezin en besteden ook aandacht aan andere gezinsleden. Daarnaast worden ouders ondersteund in hun samenwerking met andere dienstverleners.

De jongere met autisme wordt via persoonlijke gesprekken met de thuisbegeleider begeleid in het inzicht verwerven van zijn handicap, begeleid in het vormen van correct zelfbeeld, ondersteund in de emotionele verwerking van zijn handicap, begeleid in zijn/haar persoonlijk verzelfstandigingsproces, begeleid in het aanleren van probleemoplossende en communicatievaardigheden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de uitbouw of verbreding van het sociaal netwerk van de jongere en maken we hem/haar wegwijs in het hulpverleningsnetwerk (sociaal vangnet).

Volwassenenwerking (18-65 jaar)

Volwassen personen met autisme worden gehinderd door zichtbare en onzichtbare problemen van autistische oorsprong, waardoor het dagelijks leven complex kan worden. Hun kwalitatieve tekorten op vlak van inlevingsvermogen, samenhangdenken, communicatie en sociaal bewustzijn liggen aan de basis van hun sociale kwetsbaarheid. Volwassen personen met autisme hebben daardoor vaak vragen, zorgen en twijfels rond hun diagnose, vrijetijdsbesteding, relaties en vriendschappen, werk, wonen en toekomst. Via de volwassenenwerking kunnen ze voor deze belangrijke levensvragen beroep doen op iemand die hen ondersteunt in hun denken en handelen. De volwassenenwerking wil volwassen personen met autisme en hun netwerk ondersteunen in de uitbouw van hun persoonlijk sociaal netwerk.

U kan zich elektronisch bij onze dienst registreren door het registratieformulier in the vullen.

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2024 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap