Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is ambulante en mobiele opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind, adolescent of volwassene met autisme. De begeleiding vindt plaats in het vertrouwde thuismilieu, en indien noodzakelijk in een ander opvoedingsmilieu of op de dienst. Het thuisbegeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders en paramedici.

Voor wie?

Vroegbegeleiding (0-4 jaar)

Bij kinderen met ASS wordt het voor ouders al heel vroeg duidelijk dat de gewone opvoedingsvaardigheden niet altijd voldoende zijn om het kind te begrijpen, om een positieve band met het kind te ontwikkelen en er zo in te slagen om het kind iets aan te leren, de ontwikkeling te stimuleren. Het doel van de vroegbegeleiding is om ouders te ondersteunen en zelfzekerder te maken in de opvoeding van hun kind met ASS. Samen met de ouders worden de mogelijkheden en de moeilijkheden van het kind geëxploreerd op alle ontwikkelingsvlakken. Dit vormt de basis om samen met de ouders te zoeken hoe ze de ontwikkeling van hun kind verder kunnen stimuleren door gebruik te maken van de sterktes van het kind, aanpassingen te doen aan de omgeving die inspelen op de specifieke manier van waarnemen, denken en interpreteren van een kind met autisme en door de communicatie af te stemmen op de mogelijkheden van het kind.

Binnen de vroegbegeleiding is er ruimte om te zoeken hoe ouders, maar ook broers en zussen, het autisme een plaats kunnen geven. De gevoelens van boosheid, verdriet, schuld, onmacht ... die iedereen op zijn eigen manier uit, kunnen besproken en erkend worden. Ouders worden ook ondersteund in het zoeken naar en het samenwerken met bijvoorbeeld een school, vakantieopvang, andere hulpbronnen,…

Kinderwerking (4-12 jaar)

Thuisbegeleiding vanuit de kinderwerking wil ouders zelfstandiger maken in de specifieke opvoeding van hun kind met autisme. Ouders leren hun kind beter kennen: via gerichte observaties bekijken ouders en begeleiders samen de mogelijkheden en beperkingen van het kind, om op basis daarvan een gepaste omgang met het kind te vinden. Ouders worden zo bijgestaan in het verwerken van de handicap van hun kind, zodat ze het autisme een plaats kunnen geven in het gezin. Thuisbegeleiders helpen ouders mee een geschikte opvang, behandeling of gepast onderwijs te zoeken en begeleiden ouders in hun samenwerking met andere dienstverleners.

Adolescentenwerking (12-18 jaar)

Ervaren thuisbegeleiders komen aan huis om samen met de ouders en de jongere met autisme stapsgewijs antwoorden te helpen vinden op hun vragen en zorgen. De begeleiding richt zich zowel op de ouders als op de jongere zelf.

Ouders stellen zich veel vragen over de dagelijkse omgang met hun adolescent, over hoe ze de handicap autisme beter kunnen begrijpen, over keuzes die moeten gemaakt worden met betrekking tot gepaste opvang of onderwijs voor hun kind of de latere beroepsmogelijkheden van hun kind. Ouders vragen ook steun bij de omgang met problemen zoals agressiviteit, relatie met broers en zussen, relatie met leeftijdsgenoten, invulling van de vrije tijd. Thuisbegeleiding werkt met beide ouders en brengt inzichten, houdingen en vaardigheden bij waarmee ouders zelf opvoedingsproblemen kunnen aanpakken. Ze worden ook bijgestaan in de emotionele verwerking van de handicap. Thuisbegeleiders hebben oog voor het ganse gezin en besteden ook aandacht aan andere gezinsleden. Daarnaast worden ouders ondersteund in hun samenwerking met andere dienstverleners.

De jongere met autisme wordt via persoonlijke gesprekken met de thuisbegeleider begeleid in het inzicht verwerven van zijn handicap, begeleid in het vormen van correct zelfbeeld, ondersteund in de emotionele verwerking van zijn handicap, begeleid in zijn/haar persoonlijk verzelfstandigingsproces, begeleid in het aanleren van probleemoplossende en communicatievaardigheden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de uitbouw of verbreding van het sociaal netwerk van de jongere en maken we hem/haar wegwijs in het hulpverleningsnetwerk (sociaal vangnet).

Volwassenenwerking (18-65 jaar)

Volwassen personen met autisme worden gehinderd door zichtbare en onzichtbare problemen van autistische oorsprong, waardoor het dagelijks leven complex kan worden. Hun kwalitatieve tekorten op vlak van inlevingsvermogen, samenhangdenken, communicatie en sociaal bewustzijn liggen aan de basis van hun sociale kwetsbaarheid. Volwassen personen met autisme hebben daardoor vaak vragen, zorgen en twijfels rond hun diagnose, vrijetijdsbesteding, relaties en vriendschappen, werk, wonen en toekomst. Via de volwassenenwerking kunnen ze voor deze belangrijke levensvragen beroep doen op iemand die hen ondersteunt in hun denken en handelen. De volwassenenwerking wil volwassen personen met autisme en hun netwerk ondersteunen in de uitbouw van hun persoonlijk sociaal netwerk.

Hoe?

Ouders en personen met autisme kunnen elektronisch aanmelden via de knop linksboven aanmelden op onze website, waarna een inschrijvingsgesprek plaatsvindt. Thuisbegeleiding kan starten indien er vooraf een duidelijke diagnose werd gesteld. Bij het begin van de begeleiding wordt een protocol opgemaakt en worden de doelstellingen van de begeleiding in een handelingsplan opgenomen. De duur van de thuisbegeleiding is beperkt in tijd, de frequentie van de huisbezoeken wordt bepaald in overleg met het gezin. Een zekere wachttijd moet men in acht nemen.

Bij kinderen onder de 4 jaar is een gefundeerd vermoeden van de diagnose ASS door een arts voldoende om te kunnen starten met thuisbegeleiding. Binnen het jaar na de opstart van de thuisbegeleiding moet er een hertesting plaatsvinden om dit vermoeden al of niet te bevestigen.

Betaling?

De bijdrage van de ouders bedraagt € 5,38 (jaarlijks indexeerbaar) per thuisbegeleidingssessie. Per kwartaal ontvangt het gezin een vraag tot betaling.